Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een bijzondere schakel in de contacten tussen de ouders en de school. Via de MR hebben ouders en personeel de mogelijkheid om inbreng te hebben op zaken van organisatorische en personele aard. Belangrijke besluiten binnen de school passeren de MR of worden getoetst door de MR. Door het recht van advies en/of instemming geeft de MR aan of men het eens of oneens is met de door de directie of bestuur voorgelegde besluit(en). De MR vergadert een aantal keren in het jaar, samen met de (interim)-directeur. Van de MR-vergaderingen worden altijd notulen gemaakt. Deze worden via Social Schools met de ouders gedeeld.

Wat voor taken, rechten en bevoegdheden heeft de MR?
De rechten van de MR zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bevoegdheden van de MR zijn het instemmingsrecht en adviesrecht.
Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur of het bevoegd gezag een voorgenomen besluit niet mag uitvoeren vóórdat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Voorbeelden waar de MR mee te maken kan krijgen zijn: regels met betrekking tot het veiligheids-, gezondheids- en het welzijnsbeleid van de school, het financiële beleid, het aangaan van onderwijskundige projecten, eventuele wijzigingen van het beleid van de school of plannen omtrent de nieuwbouw of verbouwing van het schoolgebouw.
Ook voor zaken als fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur zal de MR geraadpleegd moeten worden.
In de algemene Wet Medezeggenschap Onderwijs(WMO) en in het MR-reglement van de Rehobothschool zijn de rechten, bevoegdheden en taken nauwkeurig vastgelegd.

Wat doen wij als MR niet!
Als u een verschil van mening of een probleem heeft met een bepaalde juffrouw of meester dan kunnen wij u daarin niet helpen. Hiermee gaat u in eerste instantie naar de betreffende juf of meester, vervolgens indien nodig de teamleider en daarna eventueel naar de directie, of naar het schoolbestuur. Wij als MR zijn alleen bezig met schoolspecifieke zaken. Ook als u een vraag anoniem aan ons stelt, zullen wij hierop geen antwoord geven.

Wie zijn de leden van de MR?
In de medezeggenschapsraad zitten twee vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en twee vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Leden worden voor drie jaar gekozen, zijn daarna aftredend en kunnen zich herkiesbaar stellen. Over kandidaatstelling en verkiezingen worden de ouders vooraf geïnformeerd.

Contact met de MR
U kunt ieder van ons persoonlijk aanspreken of bellen als u vragen of opmerkingen heeft. 
Namens de oudergeleding hebben zitting:
Coreline de Gier-Kooijman 
Johanneke Berkhof-Floor
Namens het team hebben zitting:
Lida Heikoop
Marloes Groenewoud 
Het mailadres is mr.rehobothschool@educatis-rpo.nl

We hopen op een goede en positieve samenwerking met ouders, personeel en bestuur zodat we samen het beste voor de school, en de leerlingen kunnen zoeken.